S-500 Kimo Short 3%

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตแป้งโดแช่แข็งที่ยังไม่หมักสำหรับขนมปังทุกชนิดและโรล
เพื่อรับประกันการสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุดในอายุการเก็บรักษาระหว่างการแช่แข็งเป็นเวลานาน
ระยะเวลา (1-3 เดือน)

สินค้ากลุ่มสารเสริมคุณภาพสำหรับการผลิตแป้งโดแช่แข็งที่ยังไม่หมักสำหรับขนมปังทุกชนิดและโรล
เพื่อรับประกันการสูญเสียคุณภาพน้อยที่สุดในอายุการเก็บรักษาระหว่างการแช่แข็งเป็นเวลานาน
ระยะเวลา (1-3 เดือน)

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค