บริษัท เราตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่  เรามีความต้องการที่จะรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากศของโลก นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมอาหารมักจะเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ส่วนผสมพื้นฐานในระบบชีวมวน

พูราโต๊ส เรามีมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโต แต่เราก็ไม่ลืมที่จะลดมลภาวะทางนิเวศวิทยา โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณขยะและการใช้น้ำ

มุ่งมั่งสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ

ด้วยความตระหนักเสมอว่ากิจกรรมของเราอาจส่งผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อม  พูราโต๊สเชื่อมั่นในความยั่งยืน ส่งผลให้เราส่งเสริมการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้พลังงานทดแทน การบำบัดน้ำเสีย

เราพยายามที่ลดผลกระทบของกิจกรรมของเรา ไม่เพียงแต่การผลิตสินค้า แต่รวมไปถึงวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์คลังสินค้า การขนส่ง ความมุ่งมั่นนี้ขึ้นกับความเชื่อมั่นของเรา ความคาดหวังของลูกค้า และผู้บริโภค ในฐานะที่เราเป็นอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก

The World In Their Hands