Softgrain

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด พร้อมใช้งานและมีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

 • สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด
 • ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน
 • มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด ที่ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งานและมีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้สร้างสรรเมนูได้อย่างหลากหลาย
 • ใช้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภํณฑ์
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านรสชาติและความสดใหม่ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด พร้อมใช้งานและมีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

 • สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด
 • ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งาน
 • มีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

สินค้าที่มีองค์ประกอบหลักคือธัญพืชแบบเต็มเม็ด ที่ผ่านกระบวนการทำให้มีความนุ่ม ชุ่มชื้น พร้อมใช้งานและมีการหมักเพื่อให้มีกลิ่น รสชาติเฉพาะตัว

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • ใช้สร้างสรรเมนูได้อย่างหลากหลาย
 • ใช้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์
 • ช่วยคงความสดใหม่ให้กับผลิตภํณฑ์
 • สามารถเพิ่มจุดขายในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ

ข้อได้เปรียบของผู้บริโภค

 • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในด้านรสชาติและความสดใหม่ รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการ

ดูคำอธิบายทั้งหมด

ติดต่อเรา

ติดต่อตัวแทนของพูราโต๊ส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลทันที

ติดต่อเรา

Sensory Analysis

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสช่วยในการวิเคราะห์ความต้องการ การรับรู้ และความชอบของผู้บริโภคในสูตร รวมถึงข้อกำหนดต่างๆของกระบวนการ

การวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัส

ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค