พูราโต๊ส ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่สะอาด บริสุทธิ์ และเป็นไปตามที่มาตรฐานการรับรองการผลิตอาหารฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยกำหนด มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทุกขั้นตอน ได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดเตรียม การบรรจุ การเก็บรักษา และการจัดจำหน่าย